Podmínky ochrany osobních údajů

společnost Good Night Drink EU s.r.o.

IČ: 06648029
se sídlem Družba 1190, 768 24 Hulín
zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Brně, oddíl C, vložka 103325

1. ÚVODNÍ USTANOVENÍ

1.1 Správcem osobních údajů podle čl. 4 odst. 7 nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 ze dne 27. dubna 2016, o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (obecné nařízení o ochraně osobních údajů) (dále jen ,,GDPR“) je prodávající, tedy výše uvedená společnost Good Night Drink EU s.r.o. (dále jen ,,správce“).

1.2 Kontaktní údaje správce jsou:
- adresa: Družba 1190, 768 24 Hulín
- email: info@gndrink.eu
- telefon: +421 901 710 158

1.3 Správce nejmenoval pověřence pro ochranu osobních údajů.

1.4 Zpracovávanými osobními údaji kupujícího jsou jméno a příjmení, adresa bydliště, identifikační číslo, daňové identifikační číslo, adresa elektronické pošty, telefonní číslo, popř. číslo bankovního účtu kupujícího (dále společně vše jen jako „osobní údaje“). Správce zpracovává osobní údaje, které mu kupující poskytl, popř. které správce získal na základě plnění objednávky kupujícího. Správce zpracovává údaje nezbytné pro plnění smlouvy.

1.5 Kupující nemá povinnost osobní údaje poskytnout. Poskytnutí osobních údajů je však nutným požadavkem pro uzavření a plnění kupní smlouvy a bez poskytnutí osobních údajů kupujícího není možné smlouvu uzavřít či ji ze strany správce splnit.

2. ZÁKONNOST ZPRACOVÁNÍ OSOBNÍCH ÚDAJŮ A ÚČEL ZPRACOVÁNÍ OSOBNÍCH ÚDAJŮ

2.1 Zpracování osobních údajů kupujícího je nezbytné pro (i) splnění smlouvy mezi kupujícím a správcem nebo pro provedení opatření správcem před uzavřením takové smlouvy ve smyslu čl. 6 odst. 1 písm. b) GDPR, pro (ii) splnění právních povinností, které se na správce vztahují ve smyslu čl. 6 odst. 1 písm. c) GDPR, a to konkrétně zejména splnění povinností uložených správci obecně závaznými právními předpisy (např. zákonem č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů, zákonem č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů, ve znění pozdějších předpisů, zákonem č. 563/1991 Sb., o účetnictví, ve znění pozdějších předpisů), pro (iii) oprávněný zájem správce na poskytování přímého marketingu podle čl. 6 odst. 1 písm. f) GDPR v případě, že došlo k objednávce zboží.

2.2 Ze strany správce dochází k automatickému individuálnímu rozhodování ve smyslu čl. 22 GDPR. V případě, kdy je k tomuto nezbytný souhlas kupujícího, je tento souhlas kupujícím poskytnut zaškrtnutím takového souhlasu prostřednictvím webového rozhraní www.gndrink.cz.

3. DOBA ULOŽENÍ OSOBNÍCH ÚDAJŮ

3.1 Osobní údaje kupujícího budou zpracovávány po dobu trvání smluvního vztahu mezi správcem a kupujícím a po dobu nezbytně nutnou k uplatňování nároku z tohoto smluvního vztahu, a dále po dobu nutnou pro účely jejich uchovávání podle příslušných obecně závazných právních předpisů, nejdéle však po dobu stanovenou obecně závaznými právními předpisy. Po uplynutí doby uchovávání osobních údajů správce osobní údaje vymaže.

4. DALŠÍ PŘÍJEMCI OSOBNÍCH ÚDAJŮ

4.1 Dalšími příjemci osobních údajů kupujícího jsou osoby podílející se na dodání zboží či realizaci plateb na základě smlouvy a osoby zajišťující pro správce technické služby související s provozem internetového obchodu (Česká pošta, s. p., PPL CZ s.r.o., Fakturoid s.r.o.); za účelem plnění povinností vyplývajících z právních předpisů mohou být dalšími příjemci osobních údajů orgány finanční správy či jiné příslušné úřady v případech stanovených obecně závaznými právními předpisy.

4.2 Správce nemá v úmyslu předat osobní údaje kupujícího do třetí země nebo mezinárodní organizaci.

5. PRÁVA KUPUJÍCÍHO JAKOŽTO SUKBJEKTU ÚDAJŮ

5.1 Kupující má právo požadovat od správce přístup ke svým osobním údajům (čl. 15 GDPR), právo na opravu (čl. 16 GDPR) nebo výmaz svých osobních údajů (čl. 17 GDPR), popřípadě omezení jejich zpracování (čl. 18 GDPR), právo vznést námitku proti zpracování svých osobních údajů (čl. 21 GDPR) a dále právo na přenositelnost svých osobních údajů (čl. 20 GDPR), jakož i právo podat stížnost u dozorového úřadu – Úřadu pro ochranu osobních údajů.

6. ZABEZPEČENÍ OSOBNÍCH ÚDAJŮ

6.1 Správce prohlašuje, že přijal veškerá vhodná technická a organizační opatření k zabezpečení osobních údajů kupujícího a že přístup k osobním údajům mají pouze jím pověřené osoby.

7. SOUHLAS SE ZPRACOVÁNÍM OSOBNÍCH ÚDAJŮ PRO ÚČELY PŘÍMÉHO MARKETINGU DLE ČL. 6 ODST. 1 PÍSM. A) GDPR

7.1 Osobním údajem pro účely přímého marketingu se rozumí emailová adresa kupujícího. Není-li v tomto článku stanoveno jinak, platí pro zpracování tohoto osobního údaje tyto podmínky přiměřeně.

7.2 Kupující souhlasí se zasíláním informací souvisejících se zbožím, službami nebo společností správce (prodávajícího) na elektronickou adresu kupujícího a dále souhlasí se zasíláním obchodních sdělení zprostředkovatelem na elektronickou adresu kupujícího zaškrtnutím souhlasu prostřednictvím webového rozhraní www.gndrink.cz.

7.3 Správce uchovává elektronickou adresu kupujícího po dobu, než je odvolán jeho souhlas se zpracováním tohoto osobního údaje pro účely marketingu nebo v případě neodvolání tohoto souhlasu po dobu, dokud jej správce nevymaže.

7.4 Kupující má vedle práv uvedených v odst. 5.1 těchto podmínek dále právo odvolat souhlas se zpracováním osobních údajů pro účely přímého marketingu písemně na kontaktní adresu nebo email správce uvedený výše.

7.5 Zaškrtnutím výše uvedeného souhlasu se zpracování osobních údajů pro účely přímého marketingu kupující potvrzuje, že je seznámen s podmínkami ochrany osobních údajů a že je v tomto rozsahu přijímá.

8. UKLÁDÁNÍ COOKIES

8.1 Kupující souhlasí s ukládáním tzv. cookies na jeho počítači zaškrtnutím příslušného souhlasu. V případě, že je nákup na webové stránce možné provést a závazky prodávajícího z kupní smlouvy plnit, aniž by docházelo k ukládání tzv. cookies na počítač kupujícího, může kupující souhlas podle předchozí věty kdykoliv odvolat.

9. DALŠÍ USTANOVENÍ

9.1 Odesláním objednávky z webového rozhraní www.gndrink.cz kupující potvrzuje, že je seznámen s těmito podmínkami ochrany osobních údajů a že je v celém rozsahu přijímá.

9.2 Správce je oprávněn tyto podmínky změnit. Novou verzi podmínek ochrany osobních údajů uveřejní na svých internetových stránkách.


V Brně dne 22. 6. 2018
Good Night Drink EU s.r.o.